02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

" ภารกิจหลักของเรา "

วิสัยทัศน์  (Vision)

เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในเขตกรุงเทพฯ ตอนเหนือที่มีคุณภาพ และมุ่งมั่นพัฒนาไปสู่ระดับตติยภูมิ เฉพาะทางโรคหัวใจ เพื่อความไว้วางใจและความพึงพอใจของผู้รับบริการ


พันธกิจ  (Mission)

  • ให้บริการผู้ป่วย และผู้รับบริการ คลอบคลุมสี่มิติ คือ การดูแลรักษาโรค การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย
  • มีกระบวนการส่งต่อการรักษาผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย
  • มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง


เข็มมุ่ง  (Goals)

Safety Hospital
พัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยวิกฤต

Excellence service
พัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ

Competency
พัฒนาศักยภาพบุคลากร

Utilization Management
การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ


ค่านิยม  (Core Value)

S
- SAFETY ผู้ป่วยปลอดภัย
A
- APPRECIATION ประทับใจบริการ
I
- IMPROVEMENT พัฒนางานต่อเนื่อง
M
- MORAL ชูเรื่องคุณธรรม
A
- APPROPRIATION เน้นนำทรัพยากรคุ้มค่า
I
- INTEGRITY นำทีมพาสู่สามัคคี

 

...
...
ข้อมูลโรงพยาบาล เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ประวัติโรงพยาบาล วิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงพยาบาลในเครือ ทีมผู้บริหาร