02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

สาส์นจากผู้บริหารสูงสุด

สาส์นจากผู้บริหารสูงสุด

การบริหารงานของ โรงพยาบาลสายไหม นั้นเกิดจากการนำทีมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และมากไปด้วยความสามารถรอบด้าน กอรปกับการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด โดยได้มีการนำหลักการบริหารในรูปแบบต่างๆ มาใช้ได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นระบบการบริหารจัดการ ระบบมาตรฐานแนวทางการดูแลผู้ป่วย และการบริหารด้วยระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาใช้บริการอย่างสูงสุด

...
...
ข้อมูลโรงพยาบาล เกี่ยวกับเรา สาส์นจากผู้บริหารสูงสุด

ประวัติโรงพยาบาล วิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงพยาบาลในเครือ ทีมผู้บริหาร