02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

หออภิบาลผู้ป่วยทั่วไป

ข้อมูลศูนย์

การบริการ

แพทย์ประจำศูนย์

หออภิบาลผู้ป่วยทั่วไป

เวลาทำการ 08:00 - 23:00 น.
โทร. 0 2991-8999

บริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยใน หออภิบาลผู้ป่วยทั่วไป

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง แผนกไตเทียม คลินิคฝังเข็ม แผนกบริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน