02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

รังสีวิทยา

รังสีวิทยา

ข้อมูลศูนย์

การบริการ

แพทย์ประจำศูนย์

รังสีวิทยา

แผนก รังสีวิทยา 
             ให้บริการการถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไป (Digital General X-ray)เป็นการใช้รังสีเอกซเรย์ถ่ายภาพอวัยวะลง บนแผ่นฟิล์มโดยตรง เช่นการเอกซเรย์ปอด และการเอกซเรย์กระดูก โดยแผนก รังสีวิทยาเปิดให้บริการเอกซเรย์ ทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง และนอกจากนี้ยังมีการตรวจเอกซเรย์อีกหลายอย่าง เช่น การถ่ายภาพเอกซเรย์ร่วมกับการใช้สารทึบรังสี ด้วยเครื่อง (Fluoroscopy )ได้แก่ การเอกซเรย์กลืนแป้งเพื่อตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ,การเอกซเรย์แบบสวนแป้งเพื่อตรวจลำไส้ใหญ่ ,การเอกซเรย์ฉีดสารทึบรังสีเข้าเส้นเลือดเพื่อตรวจ ระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น 

เครื่องมือทางการแพทย์

  1. เครื่อง เอกซเรย์ ทั่วไป  (Digital General X-ray)

  2. เครื่องเอกซเรย์ (Fluoroscopy ) ตรวจพิเศษ (Special Case ) เช่น Barium Enema ,Upper GI, Barium Swallow, VCUG, IVP เป็นต้น)

  3. เครื่อง เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ Multidetector computed tomography 16 Slice สามารถตรวจ CTA,3D ได้

  4. เครื่อง( Ultrasound )เป็นการตรวจด้วย คลื่นเสียงความถี่สูง เช่น ดูพยาธิสภาพในช่องท้อง และบริเวณอื่นๆ

  5. เครื่อง (Mammogram)  ตรวจมะเร็งเต้านม เพื่อดูความผิดปกติของเต้านม หาตำแหน่งของก้อนเนื้องอก และ ความผิดปกติของต่อมน้ำเหลืองบริเวณเต้านม

  6. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ Portable ( เอกซเรย์ผู้ป่วยที่หนักไม่สามารถมาเอกซเรย์ที่แผนกรังสีวิทยาได้)

เวลาทำการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชม.
โทร. 02-991-8999

            ให้บริการด้านการตรวจทางรังสีวินิจฉัย  มี เครื่องมือทางการแพทย์ที่ให้บริการเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมด การดูภาพเอกซเรย์ ใช้ระบบดิจิตอลทางจอมอนิเตอร์ (Picture archiving and communication system : PACS) ซึ่งจะสามารถรองรับการบริการที่มีจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว แพทย์ทุกหน่วยบริการสามารถดูภาพเอกซเรย์ผ่านระบบดิจิตอลทางจอมอนิเตอร์ได้ทันที ไม่ต้องให้ผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่เดินถือฟิล์มเอกซเรย์ไปหาแพทย์ นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายงดใช้ฟิล์มเอกซเรย์ทั้งหมด

ประเภทการบริการแผนกรังสีวิทยา       ประกอบด้วย
•บริการตรวจเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล (Digital General X-ray)

             การตรวจเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล สามารถเอกซเรย์ได้ทั่วทุกส่วนของร่างกาย เช่น ปอด กระดูกแขน และขา เป็นต้น


บริการตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)

               การตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เป็นการตรวจอวัยวะภายในร่างกายด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงมีความปลอดภัยสูง ใช้เพื่อดูความผิดปกติของอวัยวะในช่องท้อง และอวัยวะอื่นๆ เช่น เต้านม ต่อมไทรอยด์ เส้นเลือดของแขน ขา และคอ เป็นต้น


•บริการถ่ายภาพเอกซเรย์ (Fluoroscopy)
               การ ตรวจลำไส้ใหญ่ (Barium Enema) การตรวจกระเพาะอาหาร(Upper GI) ลำไส้เล็ก(Long GI) ตรวจหลอดอาหาร (Barium Swallow) และตรวจกระเพาะปัสสาวะ (VCUG) เป็นต้น

 

•บริการตรวจเต้านม  (Mammogram)
          การตรวจเต้านมระบบดิจิตอล (Mammogram) สามารถแสดงรายละเอียดของเนื้อเยื่อบริเวณหน้าอก ต่อมน้ำมัน ไขมัน ต่อมน้ำเหลืองได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถตรวจหาความผิดปกติได้ในระยะแรกตั้งแต่ยังคลำไม่พบก้อน ซึ่งจะสามารถให้การรักษาได้เร็วและทำให้ผลสำเร็จของการรักษาเพิ่มขึ้น

 

•บริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (computed tomography)
           การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed tomography) เป็นการตรวจทางการแพทย์ด้วยคลื่นเอกซเรย์ สามารถสร้างภาพตามแนวตัดและแนวขวาง ๓ มิติ ของอวัยวะที่ต้องการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ความละเอียดสูงในการแปลงสัญญาณภาพ คุณภาพของภาพจะชัดเจนกว่าการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

 

 
ข้อดีของการตรวจโดยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
            1.ได้ภาพที่ละเอียดชัดเจน แยกความทึบของเนื้อเยื่อต่าง ๆ ในร่างกายได้ละเอียดมาก เช่น แยกเนื้อเยื่อสมองออกเป็นส่วน แยก ความทึบของก้อนต่างๆ ว่าเป็นก้อน (solid) ถุงน้ำ หรือ มีหินปูนอยู่หรือไม่ ซึ่งเครื่องเอกซเรย์ธรรมดาไม่สามารถทำได้นอกจากนี้ยังสามารถบอกขนาด ตำแหน่งของส่วนที่ผิดปกติ ตลอดจนการกระจายของโรคได้
           2.สามารถแยกอวัยวะต่าง ๆแต่ละส่วนไม่ให้มีการซ้อนกันเช่น สามารถเห็นเนื้อสมอง และโพรงสมองแยกจากกัน
           3.การตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นการลดความเจ็บปวดและอันตรายจากการตรวจพิเศษทางรังสีแบบอื่น ๆ เช่น การตรวจ ระบบหลอดเลือด (angiography)      
          4.ช่วยลดเวลาในการตรวจวินิจฉัย ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ป่วย และโรงพยาบาล
          5.การตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จะมีราคาแพง แต่การตรวจด้วยวิธีนี้จะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านการตรวจอื่น

นพ.วิโรจน์ รัตนะคูณชัย

รังสีวิทยาวินิจฉัย
แผนก: รังสี

บริการทางการแพทย์ แผนกบริการทางการแพทย์ รังสีวิทยา

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง แผนกไตเทียม คลินิคฝังเข็ม แผนกบริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน