02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

ข้อมูลศูนย์

การบริการ

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม  โรงพยาบาลสายไหม

     ให้การตรวจรักษาโรคผู้ป่วยด้านอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ อายุรกรรมสมอง อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ อายุรกรรมโรคไต อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร อายุรกรรมโรคมะเร็งแ ละอายุรกรรมโรคติดเชื้อเป็นต้น

     อายุรกรรมเป็นแผนกที่ให้การรักษาผู้ป่วยที่มาขอรับการรักษาด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป  ส่วนใหญ่จะรักษาด้วยยา โดยแพทย์จะทำหน้าที่รักษาและเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพทั่วๆ ไปให้กับผู้ป่วยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของอายุรแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในการตรวจรักษาโรคต่างๆ ทั้งโรคที่ผู้ป่วยที่เป็น ปัจจุบัน และเรื้อรังต่างๆ

โรคที่ให้การตรวจรักษาในแผนกอายุรกรรมแยกตามสาขาแพทย์ ดังนี้ 

  1. อายุรศาสตร์ทั่วไป (Internal Medicine)
  2. อายุรศาสตร์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ (Endocrinology)   
  3. อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ (Infectious Disease)  
  4. อายุรศาสตร์โรคไต (Nephrology)   
  5. อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ (อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ ( Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care )
  6. อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง (Oncology)
  7. อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ (Gastroenterology and Hepatology)
  8. อายุรศาสตร์โรคผิวหนัง (Dermatology)
  9. อายุรศาสตร์โรคระบบประสาทและสมอง (Neurologist)
  10. โรคจิตเวช (Psychiatrist)

เวลาทำการ 08:00 - 20:00 น.
โทร. 02-991-8999

พญ.สุธีญา จำปาวงศ์

อายุรศาสตร์โรคไต
แผนก: อายุรกรรม

นพ.จุมพล จารึกสถิตวงศ์

โสต ศอ นาสิกวิทยา
แผนก: อายุรกรรม

นพ. คณิน สุรางคพาณิชย์

เวชปฏิบัติทั่วไป
แผนก: อายุรกรรม

พญ. กนกลักษณ์ มหายศนันท์

อายุรศาสตร์
แผนก: อายุรกรรม

นพ. พรหมรักษ์ จึงวิโรจน์

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
แผนก: อายุรกรรม

บริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกอายุรกรรม

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง แผนกไตเทียม คลินิคฝังเข็ม แผนกบริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน