02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

แผนกกุมารเวชกรรม

แผนกกุมารเวชกรรม

ข้อมูลศูนย์

การบริการ

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกกุมารเวชกรรม

กุมารเวชกรรมและคลินิกเด็กสุขภาพดี

          คลินิกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลสายไหม ให้การดูแลรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารรักษาโรคติดเชื้อ  โรคภูมิแพ้  โรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น และส่งเสริมสุขภาพเด็กดี  วัยแรกเกิดถึงอายุ 15 ปี  โดยการให้วัคซีนตามวัย และวัคซีนพิเศษ เช่น วัคซีนป้องกันโรคท้องเสียในเด็กจากเชื้อโรต้า วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมในเด็กจากเชื้อไอพีดี วัคซีนป้องกันโรคสุกใส วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเป็นต้น   
      พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านภาวะโภชนาการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้มีพัฒนาการที่สมวัย เพื่อให้บุตรหลานของท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง มีพัฒนาการที่สมวัย.

      ปัจจุบัน เปิดให้บริการดูแลรักษาและบำบัดโรคต่างๆ ในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกคลอดถึงอายุ 15 ปี โดยกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น  โรคหัวใจเด็ก  โรคภูมิแพ้และหอบหืดในเด็ก  โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ,ทางเดินอาหาร  โรคความผิดปกติทางด้านโภชนาการเด็ก (เช่น เด็กตัวเตี้ย  ลูกเป็นหนุ่ม/สาวเร็วกว่าวัย ฯลฯ)
โรคที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก         

      ให้บริการคลินิกเด็กสุขภาพดี  โดยการให้วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ตามวัย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงดูและให้นมบุตร คำแนะนำเกี่ยวกับพัฒนาการ การป้องกันอุบัติเหตุและโภชนาการของเด็กตามวัย        นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลมีหอผู้ป่วยในชั้น 5 สำหรับเด็กที่ต้องเข้ามารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและแผนกบริบาลทารกแรกเกิดอยู่ที่ชั้น 3 ซึ่ง ให้การดูแลรักษาเด็กแรกเกิดทั้งปกติ (Nursery) และที่มีปัญหาต้องดูแลพิเศษ (Nursery Intermediate care และ NICU) รวมทั้งมีห้องแยก (Isolate)  สำหรับเด็กที่มีภาวะที่ต้องแยกอยู่ออกจากทารกคนอื่น ๆ เช่น มีการติดเชื้อ เป็นต้น 

      ทางแผนกทารกแรกเกิดมีการสอนมารดาเกี่ยวกับการอาบน้ำทารก  การดูแลและให้นมบุตร  การกระตุ้นและสนับสนุนการให้น้ำนมแม่ ฯลฯ  รับการสอนโดยตรงจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางทารกแรกเกิดและทางแผนกยังจัดให้มีการตรวจการได้ยินในทารกแรกเกิด (Newborn Hearing Screen) และตรวจคัดกรองไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิด อีกด้วย

 

เวลาทำการ 08:00 - 22:00 น.
โทร. 02-991-8999

พญ.นงลักษณ์ ตรีกาลนนท์

กุมารเวชศาสตร์
แผนก: กุมารเวชกรรม

พญ. สุรีรัตน์ เนติธนากูล

กุมารเวชศาสตร์
แผนก: กุมารเวชกรรม

บริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกกุมารเวชกรรม

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง แผนกไตเทียม คลินิคฝังเข็ม แผนกบริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน